Tema 9: Ecuacións de 1º grao

 

Ecuacións de primeiro grao. Unidade didáctica que pertence ao proxecto Descartes

e firmada por Miguel Ángel Cabezón Ochoa. Na mesma pódense realizar diversos

exercicios relacionados coas ecuacións de primeiro grao.

 

 

 

 

 

 

1. A linguaxe alxebraica                                                                   (Actividade inicial: Actividade)

    1.1. Tipos de linguaxe matemática                                                       (Actividade 9.1:  ) (GeoG)   

                                                                                                                (Actividade 9.2:   ) (ThatQ)

    1.2. Valor numérico dunha expresión alxebraica

                                                                                                     (Actividade 9.3:  ) (Google, GeoG)

    1.3. Ecuacións                                                     (Definición: Definición de ecuación)(Descartes)

2. Ecuacións equivalentes

    2.1. Ecuacións de 1º grao cunha incognita

    2.2. Ecuacións equivalentes

    2.3. Suma e resta de termos literais

    2.4. Regra da suma e resta

    2.5. Regra do produto e da división

3. Resolución de ecuacións de 1º grao cunha incógnita

    3.1. Resolución mentalmente

    3.2. Resolución de ecuacións con coeficientes enteiros

                                                                                            (Actividade 9.4: Ec. sinxelas)(Descartes)

    3.3. Resolución de ecuacións con parénteses

                                                                                  (Actividade 9.5: Ec. con parénteses)(Descartes)

    3.3. Resolución de ecuacións con denominadores

                                                                          (Actividade 9.6: Ec. con denominadores)(Descartes)

4. Resolución de problemas de ecuacións

                                                                                               (Actividade 9.7: Problemas)(Descartes)

    4.1. Procedemento de resolución de problemas

    4.2. Problema numérico

    4.3. Problema xeométrico