Tema 12: Os polígonos e a circunferencia

Preme no seguinte enlace que amosa a guía práctica para a realización das actividades:

  

(CIDEAD: Polígonos, perímetros e áreas)
 

 

(Actividades de Xeometría: GeoClic)(JClic) 

 

1. Polígonos

    1.1. Polígonos
    1.2. Ángulo central                                           (Actividade 12.1: Ángulo central)(S)(GeoG)(Google)
    1.3. Algunhas construcións interesantes
        a) Un hexágono de lado coñecido
        b) Un cadrado e un octógono nunha circunferencia de radio dado

 

2. Cuadriláteros
    2.1. Paralelogramos
        a) Cadrado
        b) Rectángulo
        c) Rombo
        d) Romboide
    2.2. Trapecios
        a) Trapecio isósceles
        b) Trapecio rectángulo
        c) Trapecio escaleno
    2.3.Trapezoides
 

(CIDEAD: A circunferencia e o círculo) 

3. Circunferencia
    3.1. Circunferencia (centro, radio, diámetro, corda, arco... )
    3.2. Posicións relativas dunha recta e unha circunferencia

 (Posicións relativas dunha recta e unha circunferencia)(GeoG)

    3.3. Posicións relativas de dúas circunferencias

(Posicións relativas de dúas circunferencias)(GeoG)

 

4.    Círculo e ángulos na circunferencia
    4.1.Formas planas relacionadas co círculo
        a) Círculo
        b) Sector circular
        c) Segmento circular
        d) Coroa circular
        e) Trapecio circular
    4.2. Ángulos na circunferencia                                                                 (e1) (e2) (e3) (e4)(GeoG)
        a) Ángulo central                                                        (Ángulo central e ángulo inscrito)(GeoG)
        b) Ángulo inscrito
        c) Ángulo inscrito nunha semicircunferencia          (Ángulo inscrito nunha semicircunf)(GeoG)