2º ESO

No IES de Pastoriza, empregamos o libro da editorial BRUÑOMatemáticas 2º ESO  (Arias Cabezas, José María; Maza Sáez, Ildefonso.)

  

 

 Neste curso, tamén traballaremos cos seguintes recursos web:

 • Ecuacións de primeiro grao. Unidade didáctica que pertence ao proxecto Descartes e firmada por Miguel Ángel Cabezón Ochoa. Na mesma pódense realizar diversos exercicios relacionados coas ecuacións de primeiro grao.
 • Ecuacións de segundo grao. Unidade didáctica que pertence ao proxecto Descartes e firmada por Miguel Ángel Cabezón Ochoa. Na mesma pódense realizar diversos exercicios relacionados coas ecuacións de segundo grao.
 • Sistemas de ecuacións lineais. Applet realizado con GeoGebra (S) que permite comprobar, gráficamente, a solución dun sistema de dúas ecuacións con dúas incognitas.
 • Funcións: Rectas e hipérbolas. Applet realizado con GeoGebra (S) que permite debuxar rectas (funcións lineais ou de proporcionalidade directa, funcións afíns e rectas verticais) e máis hipérbolas (funcións de proporcionalidade inversa)
 • Teorema de Pitágoras
  • Teorema de Pitágoras                         (Propiedade e demostracións: O teorema de Pitágoras)
  • Ternas pitagóricas                                                             (Actividade: Ternas pitagóricas)(S)
  • Aplicacións do teorema de Pitágoras                         (Actividade: Aplicacións do teorema)(S)